Средно училище „Отец Паисий” – гр. Габрово обявява прием на ученици след завършен VII клас в следното направление: „Строителство и архитектура“

Балообразуване:

  • Оценка от НВО Български език и литература (удвоени точки)
  • Оценка от НВО Математика (удвоени точки)
  • оценките от Свидетелство за завършено основно образование- VII клас по:

Информационни технологии + Изобразително изкуство

Завършилите тази специалност получават III степен професионална квалификация

Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено западен език с оглед да има възможност да продължат образованието си в и чужди университети. От друга страна това ги прави конкурентноспособни на трудовия пазар за работа с чужди фирми в България.

Завършилият тази специалност притежава професионални компетенции по компютърното проектиране с помощта на софтуер като AutoCAD,

CorelDraw, Photоshop, 3D Studio max.

СРОК И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

  дуална форма на обучение ;
  срок на обучение – 5 години;
  форма на обучение: дневна.

Строителният техник, специалност „Строителство и архитектура“ участва в разработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект по части архитектурна и конструктивна. Той притежава компетенциите да подготвя скици /визи/ за проектиране и може да участва в разработването на оферти и тръжни документи, както и да заснема съществуващи постройки, да трасира сгради и съоръжения и да дава строителна линия и ниво.

Завършилите специалност “Строителство и архитектура” могат да се реализират като технически ръководители основно във високото строителство, да работят като технически сътрудници и във фирми за строителен надзор, да работят в технически и офертен отдел на големи строителни компании, както и в техническите служби на общини.

За развитието на една държава и стандарта на живот на хората в нея се съди по построените сгради и съоръжения – така е от древни времена, така ще бъде и в бъдеще защото професията строител винаги е била търсена и предпочитана.