На основание чл. 259 от ЗПУО и във връзка с изпълнение на чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование,
Средно училище "Отец Паисий" Габрово обявява прием на ученици за V клас за учебната 2019- 2020 година, както следва:

1.Училищният план – прием за V клас на учебната 2019/2020 година – 2 /две/ паралелки V клас до 26 ученици във всяка.
2.Съгласно единния график на дейностите по приема за V клас за предстоящата учебна година има изразено писмено становище от Обществения съвет към училището за подкрепа на предложения план – прием за V клас на учебната 2019/2020 година.
3.За осъществяване на приема в пети клас на Средно училище „Отец Паисий” – Габрово, водещ критерий е близостта на училището до настоящия адрес на родителите / настойниците и / или най-краткото време за достигане до училището.
4.При голям брой кандидати за прием в пети клас за Средно училище „Отец Паисий” – Габрово се прилагат и следните критерии:
4.1. Близостта на училището;
4.2. Дете с двама починали родители;
4.3 Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4.4 Близост до местоработата на един от родителите.
4.5. Близнак в класа, в който другият близнак е записан;