Средно училище “Отец Паисий”гр.Габрово
Седмично разписание на I клас за І учебен срок за учебната 2019/2020 година

ден

час

Іа

І б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Математика Български език и литература

2

Физическо възпитание и спорт Математика

3

Български език и литература Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература Български език и литература

5

Спортни дейности Музика

ВТОРНИК

1

Български език и литература Български език и литература

2

Математика Музика

3

Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество

4

Български език и литератература Околен свят

5

Час на класа Час на класа

СРЯДА

1

Български език и литература Физическо възпитание и спорт

2

Физическо възпитание и спорт Български език и литература

3

Математика Математика

4

Български език и литература Български език и литератера

5

Музика Спортни дейности

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература  РП – Български език и литература

2

Математика Математика

3

РП – Български език и литература Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство Изобразително изкуство

5.

Изобразително изкуство Български език и литература

ПЕТЪК

1

РП – Български език и литература РП – Български език и литература 

2

РП –  Математика РП – Математика

3

Околен свят Музика

4

Технологии и предприемачество Български език и литература

Випуск I клас
Начало на учебните занятия – 8.00 ч.
Голямо междучасие – 9.20 – 9.50 ч

Кл. ръководител на I” а”клас-Валентина Милчовска
Кл. ръководител на I “б” клас-Галя Радева