Според вида на подготовката Средно училище „Отец Паисий“ е с общообразователна подготовка и професионална подготовка

Според етапа или степента на образование училището е средно за обучение на ученици от I до XII клас включително.

 Учебния процес в Средно училище „Отец Паисий“ е организиран в дневна форма на обучение.

 Освен дневна форма на обучение, училището организира самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

===============================================================

Самостоятелна форма на обучение

          (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

  • ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  • ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 на закона за предучилищното и училищното образование;
  • ученици с изявени дарби;
  • лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Изпитите за определяне на годишна оценка се организират в 3 (три) изпитни сесии – редовна и 2 (две) поправителни. Началото на всяка изпитна сесия е както следва:

  • редовна сесия – първият учебен ден след есенната ваканция, определена със заповед на министъра на образованието и науката;
  • първа поправителна сесия – първият учебен ден след междусрочната ваканция, определена със заповед на министъра на образованието и науката;
  • втора поправителна сесия – първият учебен понеделник от месец юни;
  • за ученици, завършващи дванадесети клас, началото на втората поправителна сесия е първият учебен ден след пролетната ваканция, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага Училищният учебен план за дневна формa – чл. 112, ал. 4 от ЗУПО.

(4) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището, съгл. чл. 31,ал. 4 от НАРЕДБА № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до 15 септември, което трябва да се регистрира в дневника за входяща кореспонденция.

(5) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, с изключение на учениците по т. 2 – 2.1.

(6) Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на училището. За да бъдат включени в обучението те трябва да подат отново заявление. Заявлението се подава до 15 септември на новата учебна година.

 (7) При самостоятелна форма на обучение се прилага Училищният учебен план за дневна форма на обучение – чл. 112, ал. 4 от ЗПУО. Преподавателите изготвят конспекти, изпитни билети или тестове и критерии за оценяване по съответните предмети за учениците в самостоятелна форма на обучение. Конспектите трябва да са съобразени с действащите учебни програми по предметите. Конспектите, изпитните билети и критериите за оценяване се подписват от директора.

(8) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности за съответния клас, продължават обучението си при спазване на определените ред и условия в друга форма на обучение по чл. 106 на Закона за предучилищното и училищното образование, след препоръка от екипа за подкрепа за личностно развитие.

За повече информация: тел.: 066 808 203 и 066 208 293

Заповедите на Директора на провеждането на редовна, първа поправителна и втора поправителна сесия

са поставени на видно място в училището!