Вид на проекта: по национална програма на МОН
Наименование на проекта: BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ „Подкрепа за успех“
Кратко описание(резюме): Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование.
Интернет страница на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/
Приоритетна област: 1. Дейности, насочени към превенция на отпадането
2. Допълнителни занимания по български език
3. Допълнителни занимания по математика
ЕИК на организацията- партньора:
Вид на партньорството: национално партньорство
Наименование на организацията- партньора: РУО, МОН
Начална дата: 1 Август 2019 г.
Крайна дата: 31 Август 2020 г.
Цели и резултати: Оказване на помощ и допълнителни занимания на ученици, с цел да се отстранят системните пропуски при овладяване на учебното съдържание по български език ези и литература и по математика
Брой ученици: 3-6 годишни I-IV V-VIII IX-XII Всичко
Брой обхванати ученици (планирани) 0 0 21 0 21
Брой обхванати ученици (реализирани) 0 0 21 0 21
В т.ч. обхванати в международна мобилност 0 0 0 0 0
Вид на проекта: по национална програма на МОН
Наименование на проекта: ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Кратко описание(резюме): В целевата група влизат педагогическите специалисти
Интернет страница на проекта: https://teachers.mon.bg/
Приоритетна област: 1. Професионално ориентиране
ЕИК на организацията- партньора:
Вид на партньорството: национално партньорство
Наименование на организацията- партньора: РУО, МОН
Начална дата: 17 Септември 2018 г.
Крайна дата: 16 Септември 2019 г.
Цели и резултати: Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване.