План-програмата за безопасност на движението по пътищата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност по пътищата в Република България 2021-2030 година, Плана за действие 2021-2023 г към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021-2030 г) на Министерството на образованието и науката.

Планът за безопасност на движението по пътищата 2021 г. обобщава
специфичните мерки, които по компетентност ще се изпълняват от институцията.