С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е   “ О Т Е Ц   П А И С И Й ” – Г А Б Р О В О

кв. Трендафил І, ул. „Венец” № 7,  тел./ факс: 066/ 808203, e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА В  СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГАБРОВО

Във връзка с чл.252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването,  устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

Име Представител на:     Година на включване Статус
Ивелина Иванова – председател родители     2016 титуляр
Николай Дженков – член родители     2016 титуляр
Павлина Макашелова – член финансиращ орган     2016 титуляр
Милка Антонова – член родители     2019 титуляр
Силвия Велковска – член родители     2016 титуляр