С Р Е Д Н О  У Ч И Л И Щ Е   “ О Т Е Ц   П А И С И Й ” – Г А Б Р О В О

кв. Трендафил І, ул. „Венец” № 7,  тел./ факс: 066/ 808203, e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В  СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГАБРОВО

Във връзка с чл.252 и чл. 265 от ЗПУО и § 1 в Заключителните разпоредби на Правилника за създаването,  устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата:

Председател- родители Нели Петрова Петрова
член (титуляр)- родители Десислава Трифонова Ковачева
член (титуляр)- родители Ива Илиева Станева-Лазарова
член (титуляр)- родители Любомира Иванова Иванова
член (титуляр)- финансиращ орган Павлина Донева Макашелова
член (титуляр)- родители Светла Георгиева

Граматикова