НАСОКИ ЗА РОДИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи –

да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот,

като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения,

да го възпита и да подкрепи личностното му развитие.

Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача –

да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата

и на всички ни около нас в условията на продължаваща

пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.

За осигуряване на дистанция между паралелките

Класни стаи и организация на учебния процес

Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило.

Провеждане на максимален брой часове на открито,

когато метеорологичната обстановка позволява това.

Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото

на учителя и първия ред маси/чинове на учениците,

в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове,

с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение,

където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на

учебния ден в рамките на паралелката

(когато броят на учениците в ЦУОД и ресурсите на училищата позволяват това).

Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел

формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.

Намаляване на ненужни предмети в коридори/ класни стаи.

Коридори и стълбища

Организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите.

Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището,

без струпване на входа и при спазване на дистанция.

Междучасия. Тоалетни/ санитарни помещения

Правила учениците да не се струпват

(да се определи максимален брой ученици, които могат да влизат, в зависимост от капацитета).

Свободен режим за ползване на тоалетните,

подходящ при седмично разписание със слети часове.

Входове

Oтвaрят се повече входове, така че да не се допуска струпване.

Разделяне на паралелките при ползване на различните входове (където е приложимо).

Стол и бюфет

Хранене по график.

Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици

(когато са паралелки, които не си взаимодействат).

Недопускане на споделяне на храни и напитки.

Училищен двор

Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището,

чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване

на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

Разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки.

Провеждане на повече занятия навън.

Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно,

мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много

време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

Комуникация. Учителска стая

Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда

(по телефон, електронна поща, платформи и др.),

а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията

на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства,

а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по

предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет,

общи събрания и педагогически съвети в електронна среда,

а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение,

което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Физкултурен салон

Използване на физкултурния салон само в месеците,

когато не е възможно провеждане на часовете на открито

и възможност за провеждане на часа и

в други подходящи помещения в училището.

Библиотека

Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

 

За подпомагане на преминаване от присъствено обучение

към обучение в електронна среда от разстояние:

Създаване на групи за бърза комуникация

(директор, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

Определяне на различна продължителност на електронните уроци

в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

Намалете риска от заразяване с коронавирус! 

Запознайте се с презентацията:

Предпазвайте себе си и околните от заболяване

Визия на училището

Утвърждаване на СУ „Отец Паисий“ като конкурентноспособно съвременно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.

„Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен оттях знае, разказва и се гордее със своя род и език.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

Цели на училището

Издигане и утвърждаване престижа на училището;
Свързване на преподаването с ефективните методи за овладяване на знанието и формиране на интерес за учене у учениците;
Осъществяване на непосредствен и задълбочен диалог с учениците и техните родители;
Съзнателно осмисляне и ангажиране на свободното време на учениците;
Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Мисия на училището

Осигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до дванадесети клас
Формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
Обучава според ДОИ и стандартите на ЕС и възпитава в духа на демократичните ценности създава високо отговорно поведение за участие в обществения живот
Формира общочовешки и национални ценности
Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби