================================================================
Уважаеми родители на бъдещи първокласници и осмокласници,
Напомняме ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас
на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване
на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година.
Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно
в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.
Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и
приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация.
В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи
информацияпо служебен път,към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно
или общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно
от 15 октомври 2021 г.
Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини,
установени с протокол на лекарска консултативна комисия,
детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Помощта се изплаща на два транша. Първата половина (150 лв.) се изплаща
след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората (150 лв.) –
в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище.
Отпуснатата еднократна помощ подлежи на връщане, ако детето не постъпи в училище,
освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
Средствата се възстановяват в случай, че ученикът не продължи обучението си
през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас,
освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние,
или ако в рамките на един месец е отсъствал повече от 5 учебни часа без уважителни причини.

=====================================================================

Уважаеми родители, 

На 08.09.2021 г. / сряда / от 18:00 часа ще се проведе родителска среща

в Актовата зала на училището

за I клас за учебната 2021-2022 година.

Заповядайте!

=============================================================================================

На 09.09.2021 г/ четвъртък/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща

в Актовата зала на училището

за V клас за учебната 2021-2022 година.

Заповядайте!

Визия на училището

Утвърждаване на СУ „Отец Паисий“ като конкурентноспособно съвременно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели.

„Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са живели и прекарвали. За нас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен оттях знае, разказва и се гордее със своя род и език.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

Цели на училището

Издигане и утвърждаване престижа на училището;
Свързване на преподаването с ефективните методи за овладяване на знанието и формиране на интерес за учене у учениците;
Осъществяване на непосредствен и задълбочен диалог с учениците и техните родители;
Съзнателно осмисляне и ангажиране на свободното време на учениците;
Превръщане на училището в желана и привлекателна територия за учениците;

Мисия на училището

Осигурява пълен курс на задълбочена и качествена общообразователна подготовка на учениците от първи до дванадесети клас
Формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация
Обучава според ДОИ и стандартите на ЕС и възпитава в духа на демократичните ценности създава високо отговорно поведение за участие в обществения живот
Формира общочовешки и национални ценности
Развива индивидуалността и стимулира творческите заложби